0478 31 80 18 ludo.severs@telenet.be

Verzekeringskantoor Ludo Severs VOF erkend onder FSMA
toelating:  064031 A  met ondernemingsnummer:
hierna genoemd
Verzekeringskantoor Ludo Severs VOF en heeft tot doel de bezoeker ervan
informatie te verstrekken over de diensten die wij – Verzekeringskantoor
Ludo Severs VOF – aanbieden als onafhankelijk verzekeringstussenpersoon.
De inhoud ervan wordt in samenwerking met allerlei partners geproduceerd.

De informatie op deze website heeft niet het verstrekken van advies
als doel, met inbegrip van het financieel, fiscaal, boekhoudkundig of
juridisch advies. Voor nog meer precieze informatie nodigen wij u
uit zich tot ons kantoor te wenden. De verstrekte informatie zal pas een
aanbod uitmaken, indien dit uitdrukkelijk wordt bedongen en vermeld.

De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen
bijgewerkt. Verzekeringskantoor Ludo Severs VOF geeft echter geen garanties
wat betreft de actualiteit, correctheid, volledigheid of geschiktheid
voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens, de publicaties op
deze website of de websites waarnaar zij een link leggen of de
betrouwbaarheid of de eerbaarheid van hun bronnen.

Verzekeringskantoor Ludo Severs VOF kan voor schade die het gevolg is van de
toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens,
webpagina’s en publicaties op deze website, of via het gebruik van
interactieve toepassingen, alleen aansprakelijk gesteld worden in geval
van opzet of zware fout.

De informatie, webpagina’s, publicaties en gegevens op deze website
worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die toebehoren aan
Verzekeringskantoor Ludo Severs VOF. Zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke
toestemming van TDC Consulting Services bvba is het niet toegelaten de
informatie en dit materiaal te verspreiden, te reproduceren, te
verkopen, of over te dragen in gelijk welke vorm en met gelijk welke
middelen.

De dienst- en productinformatie die Verzekeringskantoor Ludo Severs VOF
verstrekt via deze website wordt beheerst door de regels van het
Belgische recht waaraan zij onderworpen zijn.
De intellectuele
eigendomsrechten op de informatie, publicaties en gegevens verstrekt op
deze website komen toe aan Verzekeringskantoor Ludo Severs VOF hetzij aan
met hen verbonden entiteiten of aan derden. Voor onze dienstverlening is
ons kantoor afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. Daarom
is het belangrijk dat u ons juiste en volledige informatie aanlevert.
Wanneer u ons kantoor onjuiste of onvolledige informatie bezorgt, kan
Verzekeringskantoor Ludo Severs VOF niet aansprakelijk worden gesteld voor
de gevolgen hiervan.

Deze website richt zich enkel tot Belgische ingezetenen. De website
en al zijn gevolgen zijn beheerst door het Belgische recht. Enkel de
Belgische rechtsmachten zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil
m.b.t. de website, zijn inhoud en zijn gevolgen.

2. Privacy

Persoonlijke gegevens die eventueel aan Verzekeringskantoor Gallet
BVBA verstrekt worden opgenomen in de database van Verzekeringskantoor
Ludo Severs VOF. Deze gegevens worden door Verzekeringskantoor Ludo Severs VOF
gebruikt voor administratieve doeleinden en gepersonaliseerde
informatie-en promotiecampagnes ivm onze producten/diensten. U kunt
tevens kennis krijgen van uw gegevens en ze laten verbeteren. Hiertoe
dient u een gedateerd en ondertekend verzoek vergezeld van een recto
verso kopie van uw identiteitskaart naar de klantendienst te sturen van:
Verzekeringskantoor Ludo Severs VOF te Kapellei 30 – 2980 Zoersel.

3. Gebruik van Cookies

Verzekeringskantoor Ludo Severs VOF kan gebruik maken van http-cookies voor
interactieve pagina-elementen. Http- cookies zijn stukken van informatie
die door onze webserver naar uw browser gestuurd worden. Daardoor
kunnen wij elke pagina ontwerpen zodat u niet telkens opnieuw uw
gegevens hoeft in te voeren wanneer u onze website bezoekt.
Het is
technisch niet mogelijk om http-cookies te gebruiken om informatie te
downloaden van uw harde schijf of van uw werkgeheugen.
Afhankelijk
van de browser die u gebruikt, kunt u de mogelijkheid hebben om deze
cookies te deactiveren (meestal via ‘Opties’ of ‘Instellingen’ in de
browsermenu’s). Let er evenwel op dat de functionaliteit van het
programma zonder http-cookies aanzienlijk verzwakt kan worden.

4. Bemiddelingsdienst klachten

Ons kantoor doet haar uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst
te zijn. U kan steeds bij ons kantoor terecht voor uw vragen en
problemen. Mocht u een klacht over onze dienstverlening hebben die wij
niet in onderling overleg kunnen oplossen kan u steeds terecht bij de
Ombudsdienst Verzekeringen

Ombudsman van de Verzekeringen
De Meeûssquare 35
1000 Brussel
Tel. 02 547 58 71
Fax 02 547 59 75
e-mail: info@ombudsman.as
Website: www.ombudsman.as

5. Wetgeving MiFID – Twin Peaks II: ons beleid inzake Gedragsregels en Belangenconflicten

Op 30 april 2014 is de wetgeving “Twin Peaks II” in werking getreden,
een wetgeving die als doel heeft de consument beter te informeren en te
beschermen op het vlak van zijn verzekeringen.

Klantgerichtheid, informatieverstrekking, transparantie, service, …
zijn voor Verzekeringskantoor Ludo Severs VOF altijd al essentieel geweest
in de relatie met zijn klanten. Verzekeringskantoor Ludo Severs VOF is
gehouden tot het naleven van de “AssurMiFID-gedragsregels”, zoals
bepaald in de wet van 30 juli 2013 tot verstrekking van de bescherming
van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de
bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21
februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot
28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de
financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en
KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde
gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de
verzekeringssector betreft. Meer informatie over de wijze waarop ons
kantoor deze gedragsregels invulling geeft (waaronder een
belangenconflictenbeleid), is terug te vinden onder rubriek MiFID
gedragsregels en belangenconflictenbeleid.

Onze communicatie met u voeren wij in het Nederlands. Ons kantoor
biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden
die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het
aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot
het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van
verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en
de uitvoering ervan. Voor onze diensten ontvangen wij in beginsel een
vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de
premie die u als klant betaalt. In het andere geval ontvangen wij voor
onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als
klant. In voorkomend geval zal dit deel uitmaken van een afzonderlijke
overeenkomst.

Facebook